Pravidla pro účastníky zkoušek

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Hejnice-psovodi
P. Bezruče 593, 463 62 Hejnice

(dále jen "pořadatel")

vydává tato Pravidla jednání pro účastníky přezkušování záchranných týmů dle
zkušebního řádu SH ČMS

(dále jen "zkoušky")

Účastníci zkoušek berou na vědomí následující pravidla, která jsou povinni dodržovat:

1. každý účastník má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo

jiným účastníkům či pořadateli;

2. každý účastník má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na věcech

jiných účastníků či na věcech pořadatele;

3. každý účastník prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou

zdravotní způsobilost;

4. účastníci jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatele a velitele zásahu;

5. pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla

způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků;

6. účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice,

boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat;

7. účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu;

8. účastníci prohlašují, že pes/fena má všechna povinná očkování, nejeví známky infekční

nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním;

9. je zakázáno volné pobíhaní psů bez dozoru;

10. je zakázáno, aby psi vstupovali na verandu klubovny;

11. pořadatel neodpovídá za věci, které se mohou účastníkům v průběhu závodu ztratit;

12. účastníci berou na vědomí, že v případě dešťů hrozí vyplavení stanů a v případě silného větru

pád větví na stany;

13. v průběhu závodu je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek

14. jakékoliv podávání/získávání informací o povaze terénu nebo umístění úkrytů ostatním

účastníkům je důvodem k okamžitému vyloučení z akce;

15. v průběhu závodu je účastníkům zakázáno pořizovat obrazové snímky (fotografií) a obrazové

a zvukové záznamy (audio/video nahrávky)

16. Účastníci dávají svůj souhlas k pořizování, používání a zveřejňování obrazových snímků

(fotografií) a obrazových a zvukových záznamů (audio/video nahrávky) na webových

stránkách, v tisku, sociálních sítích a v propagačních a informačních materiálech.


Účastník zkoušek bere všechna výše uvedená pravidla na vědomí a svým přihlášením na akci a

podpisem na zadní straně tohoto dokumentu se je zavazuje dodržovat.

Za psovody SH ČMS
Mgr. Pavel Morávek
zástupce velitel